قطعنامه مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد در رابطه با طوفان های گرد و غبار

این قطعنامه در واقع یاد آوری قطعنامه ۷۰/۱۹۵ مجمع عمومی سازمان ملل در مورد مبارزه با طوفان شن و گرد و غبار است که در مورد تشخیص طوفان شن و گرد و غبار و همچنین شیوه های مدیریت ناکارآمد زمین، در میان عوامل دیگر که می تواند این پدیده ها را ایجاد یا تشدید نماید، و ایجاد چالش بزرگی برای توسعه پایدار کشورها و مناطق آسیب دیده می باشد. این قطعنامه همچنین تشخیص داده است که در چند سال گذشته طوفان های شن و گرد و غبار آسیب اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به ساکنان مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب جهان، به ویژه در آفریقا و آسیا وارد نموده است.

دانلود سند

پیش نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد مبارزه با طوفانهای گرد و غبار

این قطعنامه تأیید مجدد قطعنامه ۷۰/۱ در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ تحت عنوان ” تبدیل دنیای ما: برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار”، است که یک مجموعه جامع، گسترده و مردم محور از اهداف توسعه و تحول پایدار جهانی، و تعهد آن به کار خستگی ناپذیر برای اجرای کامل این دستور کار تا سال ۲۰۳۰، شناخت آن برای ریشه کن نمودن فقر در تمام اشکال و ابعاد آن، از جمله فقر شدید بزرگترین چالش جهانی و الزام آور ضروری برای توسعه پایدار و تعهد آن برای دستیابی به توسعه پایدار در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی – به شیوه ای متعادل و یکپارچه، بر پایه دستاوردهای اهداف توسعه هزاره و به دنبال کسب تجارت ناتمام را اتخاذ نموده است.

دانلود سند

توليد باکتري هاي محرک ريشه زايي در تکثير انواع نهال

بسیاری از تغییرات شیمیایی خاک مرتبط با محرک های رشد گیاه متعلق به گروه های ریزوباکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) هستند. باکتری های سودوموناس فلورسنت متعلق به گروه بزرگی از PGPR ها هستند که می توانند هورمونهای گیاهی خاص و رشد گیاه را تحت تأثیر قرار دهند. بسیاری از این باکتری ها می توانند اکسین ترشح نموده، القای ریشه به گیاه و افزایش حجم ریشه را سبب شوند. علاوه بر این، گونه های خاصی از این باکتری می توانند تحمل گیاه در برابر شوری و یا خشکسالی را نیز افزایش دهند.

پژوهشگاه  ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تثبیت زیستی خاک با هدف مهار ریزگردها

مالچ میکروبی   Microbial mulch

یون های کلسیم به طور معمول در محیط های طبیعی یافت می شوند که اغلب به عنوان رسوب کربنات در مواد معدنی  مانند کلسیت و دولومیت وجود دارند. یکی از بهترین توصیف ها مکانیسم هیدرولیز آنزیمی اوره است. باکتری های مختلفی حاوی آنزیم اورهآز می باشند که به این باکتری ها یورولیتیک میگویند. آنزیم اورهآز یک آنزیم درون سلولی است که طی یک مکانیسم خاص و در شرایط اختصاصی قادر است اوره را جذب و آن را به آمونیاک تبدیل و آن را به محیط بیرون ترشح نماید، و در مکانیسمهای بعدی و در شرایط خاص در حضور یون کلسیم باعث رسوب کربنات کلسیم شود. این مالچ به این شکل عمل می کند که انجام واکنش بیوشیمیایی باعث تولید رسوب شده که این رسوب به نوبه خود باعث به هم چسبیدن ذرات خاک به هم شده و از بلند شدن آن ها توسط باد جلوگیری می کند.

پژوهشگاه  ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

زیان هاي اقتصادي طوفان گرد و غبار بر استانهاي غربی ایران

گرد و غبار در دهه ي ۱۳۸۰ زیانهاي گسترده اي بر استانهاي غربی و جنوبی کشور وارد ساخته است. در این مقاله با استفاده از روشهاي پارامتریک، بخشی از خسارات گرد و غبار بر اقتصاد سه استان شدیدا متاثر (ایلام، خوزستان و کرمانشاه) براي سالهاي ۹۰-۱۳۸۵ برآورد شده است.
مجموع خسارات اقتصادي گرد و غبار بر کل بخش کشاورزي سه استان در سالهاي مورد مطالعه از ۲۲۲۷ میلیون دلار در سناریوي اول تا ۱۳۳۶۱ میلیون دلار در سناریوي چهارم بوده است. در سال ۱۳۸۸ هر یک روز تعطیلی در اثر گرد و غبار بر مبناي « ارزش افزوده ي استانی » ۱۴۲ میلیون دلار و بر مبناي « متوسط ارزش افزوده ي کشوري »، ۶۶ میلیون دلار، مجموعا بر اقتصاد سه استان زیان وارد کرده است. پیگیري حقوق طبیعی شهروندان ایرانی از طریق سازمانهاي بین المللی و منطقه اي، استفاده از مدیریت بحران، تشویق دولت عراق به کنترل کانونهاي گرد و غبار و حمایت کامل از فعالان اقتصادي استانهاي متاثر به ویژه کشاورزان توسط دولت پیشنهاد می شود.

دانلود مقاله

برآورد خسارات ناشی از پديدۀ ريزگردها بر سلامت افراد در ايران

مقاله

پدیدۀ گرد و غبار داراي آثار سوئی در سلامت افراد همانند مرگ و میر، بیماري هایی نظیر برونشیت مزمن، آسم و عفونت هاي تنفسی خفیف در کودکان است. هدف مطالعۀ حاضر برآورد تعداد موارد مرگ و میر زودرس، عوارض بیماري و هزینه هاي اقتصیادي این آثار ناشی از ذرات معلق 𝑃𝑀۱۰ در استان هاي خوزستان، کرمانشاه و کردستان در سال ۱۳۸۹ بوده که با استفاده از روش هاي واکنش دز، ارزش آماري زندگی و هزینۀ بیماري محاسبه شده است. نتایج نشان دهندۀ ۲۷۸۳ ، ۷۵۲ و ۳۷۰ مورد مرگ و میر به ترتیب در استان هاي خوزستان، کرمانشاه و کردستان است و ۱۲۳۶۱ مورد پذیرش بیمارستان، ۲۴۴۱۵۷ ویزیت اورژانس، ۴۴۵۳۴۷۹۳ روز فعالیت محدود شده، ۴۴۶۰۰۸ عفونت تنفسی خفیف در کودکان، ۵۹۷۵۱۵۹۸ حملات آسم و ۶۳۰۴۷ برونشیت مزمن در استان هاي منتخب بوده است. کل هزینۀ مرگ و میر مرتبط با آلودگی ذرات 𝑃𝑀۱۰ با استفاده از روش ارزش آماري زندگی در استان هاي منتخب به ترتیب ۳۵۰۶۵۸۰۰۰۰ ، ۹۴۷۵۲۰۰۰۰ و ۴۶۶۲۰۰۰۰۰ دلار و با استفاده از روش دیه به ترتیب ۱۰۰۰۰۰ ، ۲۰۷۱۵ و ۱۰۳۳۲ میلیون تومان برآورد شده است. هزینه هاي مستقیم پزشکی بیماري هاي آسم، برونشیت مزمن و عفونت هاي تنفسی خفیف در کودکان در استان هاي منتخب به ترتیب ۳۵۶۴۵ ، ۳۷ و ۲۶۶ میلیارد تومان و متوسط هزینۀ فرصت هر بیمار ۸۵۷۷۵ تومان محاسبه شده است.

دانلود مقاله