بررسی روند فراوانی روزهای همراه با توفان‌های گرد و غبار و ارتباط آن با عناصر اقلیمی(مطالعه موردی: استان لرستان)

نویسندگان:شهاب عراقی نژاد،محمد انصاری قوجقار، جواد بذرافشان، عبدالحسین هورفر

مجله تحقیقات آب و خاک ایران- بهمن ۱۳۹۸

چکیده

در این پژوهش جهت شناسایی و بررسی روند تغییرات فراوانی روزهای همراه با توفان­ های گرد و غبار و میزان ارتباط آن با متغیرهای اقلیمی (دمای بیشینه و سرعت بیشینه باد)، داده ­های ساعتی و روزانه گرد و غبار و همچنین داده ­های هواشناسی ۱۰ ایستگاه سینوپتیک استان لرستان با طول دوره آماری مشترک (۲۰۱۴-۲۰۰۰) در مقیاس فصلی مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور پس از بررسی تمامی سری داده ­ها از نظر نرمال بودن به‌وسیله آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، برای بررسی روند داده­ ها از آزمون­ های ناپارامتریک من­-کندال و اسپیرمن در سطح اطمینان ٩٥ درصد استفاده شد. هم­چنین پهنه­ بندی آماره ­های من­-کندال متغیر­های اقلیمی و گرد و غبار از روش IDW در نرم ­افزار Arc GIS انجام شد. سپس برای بررسی ارتباط اقلیمی با توفان­ های گرد و غبار، داده ­های اقلیمی ایستگاه ­ها (به‌عنوان متغیر مستقل) و هم­چنین متغیر فراوانی روزهای همراه با توفان­ های گرد و غبار آن‌ها (به‌عنوان متغیر وابسته) با تکنیک همبستگی پیرسون مورد تحلیل واقع شدند. از مجموع ١٠ سری داده ­های فصلی، ایستگاه‌های ازنا، الیگودرز و کوهدشت دارای همبستگی زیادی بین عناصر اقلیمی و فراوانی روزهای همراه با توفان­ های گرد و غبار بودند؛ به‌طوری که در ایستگاه ازنا متغیر سرعت بیشینه باد با ضریب همبستگی ٥٥/٠، در ایستگاه الیگودرز متغیر دمای بیشینه با ضریب همبستگی ٧٨/٠ و همچنین در ایستگاه کوهدشت، متغیر سرعت بیشینه باد با ضریب همبستگی ٨٢/٠، بیشترین همبستگی را با پدیده گرد و غبار داشتند.

دانلود مقاله

تاریخ انتشار :

2020-03-05

منتشر کننده :

Masoudi

به اشتراک بگذارید :

دسته بندی :

پست های مرتبط


نقش دوغاب آهک هیدراته در تثبیت حرکت ماسه های روان

ایجاد لایه محافظ بر سطح تپه‌های ماسه‌ای با هدف کاهش فرسایش آن، سالیان طولانی مرسوم بوده است. استفاده از مالچ‌های نفتی در...

بررسی ظرفیت نگه‌داشت آب مالچ‌های نیشکری برای تثبیت شن‌های روان اهواز

نویسندگان: تارا جمیلی، بیژن خلیل مقدم، احسان شهبازی -۱۳۹۴ هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مالچ آلی بر میزان نگه‌داشت آب شن...

تأثیرات زغال زیستی و زئوپلانت برروی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک‌های فرسایش‌پذیر (مطالعه موردی: بستان)

نویسندگان: حدیت لهراسبی، عطاله خادم الرسول، احمد فرخیان فیروزی نشریه آب و خاک-دی ماه ۱۳۹۸ چكيده فرسایش بادی یکی از مهترین معضلات...

بررسی تاثیر مالچ رسی – آهکی بر تثبیت ماسه های روان

نویسندگان: فاطمه السادات حضیرئی، محمد زارع ارنانی چکیده جابه جایی تپه های ماسه ای از فرآیندهای بحرانی بیابان زایی است. یکی از...

نظر خودت را بیان کنید

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری