مطالعات مربوط به براورد زیان هاي گرد و غبار بر بخش کشاورزي

طوفان گرد و غبار باعث کاهش تولید در بخش کشاورزي می­ شود. بر اساس چهار سناریوي تعریف شده، میزان زیانی که کل بخش کشاورزي و زیر بخش‌هاي دامی و زراعی و باغی هر استان در طی دوره‌ی مورد مطالعه متحمل شده ­اند، به تفکیک سال، زیربخش و استان محاسبه شده است.

طبیعی است با توجه به بزرگ بودن بخش کشاورزي استان خوزستان نسبت به استان هاي کرمانشاه و ایلام، میزان خسارات برآوردي وارد شده بر زیربخش­ ها و کل بخش کشاورزي این سه استان تفاوت محسوسی خواهد داشت.

خسارت یا زیان وارده بر بخش کشاورزي در قالب کاهش ارزش ستانده (تولید) تفسیر شده است. بر اساس سناریوي اول (کاهش ۱۰درصد ارزش ستانده) در دوره‌ی زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۰، به دلیل وقوع گرد و غبار، ارزش ستانده زیربخش‌هاي زراعت و باغداري، دامپروري و کل بخش کشاورزي در استان ایلام به ترتیب ۱۵۹۵ میلیارد ریال، ۱۲۴۸ میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است. این ارقام براي استان خوزستان به ترتیب برابر ۹۹۰۶ میلیارد ریال، ۲۲ میلیارد ریال و ۱۶۲۳۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

با توجه به جایگاه بخش کشاورزي استان کرمانشاه در قیاس با ایلام و خوزستان، کاهش ارزش ستانده مربوط به زیربخش‌هاي زراعت و باغداري، دامپروري و کل بخش کشاورزي این استان به ترتیب معادل ۵۴۱۶ میلیارد ریال، ۲۶۴۴ میلیارد ریال و ۸۱۵۳ میلیارد ریال برآورد گردیده است. میزان خسارات برآوردي طوفان گرد و غبار در طی دوره‌ی زمانی۱۳۸۵-۱۳۹۰ بر اساس سناریوي دوم (کاهش ۲۰ درصد ارزش ستانده) به تفکیک استان نیز در جدول زیر آمده است.

خسارات طوفان گرد و غبار بر بخش کشاورزي استان­ های غربی ایران در دوره­ ی زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۰

* دامپروري شامل دامداري، مرغداري، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار می­شود.

همچنین در راستاي تبیین بیشتر زیان هاي ناشی از طوفان گرد و غبار بر بخش کشاورزي، مجموع خساراتی را که این پدیده‌ي مخرب طبیعی جدید به تفکیک سالانه در طی دوره‌ی ۱۳۸۵-۱۳۹۰ و  بر اساس چهار سناریوي مورد نظر بر بخش کشاورزي استان هاي ایلام، خوزستان و کرمانشاه وارد ساخته است، برآورد و محاسبه گردیده است (جدول زیر).

بر اساس سناریوي اول(کاهش ۱۰درصد ارزش ستانده)، مجموع خسارت ناشی از طوفان گرد و غبار بر بخش کشاورزي در سه استان ایلام، خوزستان و کرمانشاه از ۵۶۵۱ میلیارد ریال (۴۶۱ میلیون دلار) در سال ۱۳۸۵ تا ۳۲۳۹ میلیارد ریال (۲۶۴ میلیون دلار) در سال ۱۳۹۰ متفاوت بوده است.

بر مبناي این سناریو، مجموع کل خسارت برآوردي طوفان گرد و غبار در این سه استان در طی دوره‌ی زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۰ برابر ۲۷۳۰۰ میلیارد ریال(۲۲۲۷ میلیون دلار) بوده است. این رقم مجموع بر اساس سناریوي دوم برابر ۶۱۴۲۵ میلیارد ریال (۵۰۱۰ میلیون دلار)، بر اساس سناریوي سوم معادل ۱۰۵۳۰۰میلیارد ریال (۸۵۸۹ میلیون دلار) و بر اساس سناریوي چهارم برابر ۱۶۳۸۰۰ میلیارد ریال (۱۳۳۶۰ میلیون دلار) بوده است. اعداد ارائه شده بر مبنای دلار ۱۲۲۶۰ ریال می ­باشد.

میزان خسارت برآوردی طوفان گرد و غبار بر کل بخش کشاورزی سه استان در سال­ های ۱۳۸۵-۱۳۹۰

منبع:

https://bit.ly/2VmVjmq

تاریخ انتشار :

2020-04-11

منتشر کننده :

ali hosseinnejad

به اشتراک بگذارید :

دسته بندی :

پست های مرتبط


گزارشی از بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی طوفان های گرد و غبار در کویت

طوفان­های گرد و غبار و شن منبع بالقوه‌ی آلودگی در کویت هستند که افق ‌دید تا ۱۰۰۰ متر کاهش می‌دهند و بسته...

مطالعات برآورد خسارت ناشی از گرد و غبار در بخش حمل ونقل

در این یادداشت به هزینه ­های خسارت ناشی طوفان­ های گرد و غبار در منطقه سیستان، در دو دسته کاهش «دید و...

مطالعات برآورد خسارات وارده به سلامت جامعه در اثر طوفان های گرد و غبار

سلامت جامعه مشاهده شده است که ذرات آئروسل با قطر کوچکتر از ۲.۵ میلی متر، با افزایش عوارض تنفسی و مرگ و...

مطالعات برآورد خسارات مربوط به بخش مسکونی و مدارس در اثرطوفان گرد و غبار

هزینه های تعطیلی مدرسه ذرات شن و ماسه ناشی از طوفان های گرد و غبار به طرق مختلفی ازجمله مرخصی گرفتن دانش...

نظر خودت را بیان کنید

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری