خارجی

جلوگیری و کنترل شن “۶ در ۱” به وسیله دیوار سبز ساخته شده در چین

این پروژه یکی از تجارب ارزنده چین در سطح بین الملل می باشد. در این پروژه با استفاده از تکنیک استفاده از کاه و بقایای...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری