Fa-back

اخبار، رویدادها و مستندات

خبر اول

متن خبر

خبر دوم

متن خبر

مستند اول

متن مستند

مستند دوم

متن مستند

ارایه ها و ویدیوهای منتخب
فناوری و تجارب

فناوری اول

متن

فناوری دوم

متن

تجربه اول

متن

تجربه دوم

متن

همکاران
۰
افتخارات
۰
کانون های گرد و غبار
۰
پروژه ها
۰
 • تسریع فرایند مقابله با پدیده گرد وغبار با بهره گیری از دانش، تجارب و فناوری های نوین
 • ایفای نقش فعال و تاثیر گذار در مقابله با پدیده گرد و غبار در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی
 • ارائه راهکارهای نوین فناورانه در مدیریت و کاهش اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی گرد و غبار
 • ایجاد شبکه های انتقال دانش، تجربیات و فناوری درمقابله با پدیده گرد و غبار در سطوح ملی و بین المللی بمنظور هم افزایی و ارتقاء علمی – فناوری
 • شناسایی و معرفی دانش، فناوری و تجارب کاربردی روز دنیا در مقابله با پدیده گرد و غبار
 • ارائه خدمات علمی و فناورانه به استارتاپ ها، بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد جهت تقویت بخش های غیردولتی در مقابله با پدیده گرد و غبار
 • برگزاری نشست ها و کارگاه­های ظرفیت سازی در مقابله با گرد و غبار با همکاری نهادهای ملی و بین المللی
تولید و انتشار مستندات علمی و الگوهای موفق اجرایی در دنیا
 • اعلام موجودیت مرکز به مرکز شبکه و فناوری های اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)
 • ارزیابی و شناسایی فناوری های موجود مقابله با پدیده گرد و غبار در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی
 • ارزیابی نیازهای فناورانه مقابله با گرد و غبار در سطح ملی با مشارکت ذینفعان
 • برگزاری کارگاه معرفی راه کارهای فناورانه مقابله با گرد و غبار
 • تدوین برنامه ها و اقدامات کوتاه، میان و بلندمدت مرکز
 • راه اندازی وب سایت SDS-TC
 • شبکه سازی متخصصین، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان
 • تشکیل شورای راهبری و راه اندازی دبیرخانه مرکز
 • همکاری با نهادهای اجرایی داخلی به منظور بومی و پیاده سازی فناوری های جدید در قالب پایلوت های اجرایی
 • پایش فناوری های مورد استفاده در مقابل با گرد و غبار از نظر کارایی و اثربخشی
 • تجهیز منابع مالی از طریق اخذ گرنت و حمایت های مالی از منابع خارجی و داخلی
 • مشارکت فعال و حضور موثر در مجامع و نشست های منطقه ای و بین المللی مرتبط
 • همکاری های فناوری منطقه ای و بین المللی

رسانه ها

تگ ها

مقاله     خبر     گزارش     فناوری     

تجارب ارزنده     پروژه     شبکه     سخنرانی 

تهران- میدان شیخ بهایی- خیابان اوستا-پلاک ۷
تلفن: ۶۱۰۰۶۰۴۱۰-۰۲۱
فکس: ۶۱۰۰۶۱۰۰-۰۲۱
ایمیل:info@sds-tc.ir 
 کدپستی:۱۹۹۵۸۵۹۶۱۱

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری