آبادان

ورود توده گرد وخاک به آبادان و خرمشهر

اهواز-ایرنا- اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به ورود یک توده گرد وخاک به شهرستان‌های آبادان و خرمشهر طی امروز شنبه اخطار داد....

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری