ابوزیدآباد

۲۷۰ هکتار از کویر ابوزیدآباد مالچ پاشی شد

رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از اجرای عملیات مالچ پاشی در سطح ۲۷۰ هکتار از...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری