اردن

GTD، پروژه ای که پس از ده سال مبارزه با بیابان زایی در اردن به ثمر نشست!

پروژه Greening the Desert (GTD) در حدود ده سال پیش (۲۰۰۹) با خرید زمین آغاز شد و به آرامی گسترش داده شد...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری