ازبکستان

صحرای قره قوم و مرز میان ۲ کشور ترکمنستان و ازبکستان، عامل آلودگی هوا و منشاء گرد و غبار مشهد

تجربه بیش از هفت روز آلودگی هوا در مشهد طی سال ۱۳۹۶ که ناشی از حرکت ذرات معلق از صحرای قره قوم در...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری