اسکرابر مرطوب

انیمیشن از نحوه کار اسکرابر مرطوب

منبع خبر: https://www.youtube.com/watch?v=BRNPgPBEzfM

فناوری اسکرابر مرطوب (Wet Scrubber)

فناوری Wet Scrubber (اسکرابر مرطوب) فرایندی صنعتی است که از مایعات برای حذف ذرات آلوده از جریان گاز مانند دودکش‌ها استفاده می‌کند....

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری