اشتغال بومی

توسعه اشتغال بومی، نتیجه ی مقابله با گرد و غبار با روش‌های فناورانه

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به دنبال توسعه روشهای فناورانه مقابله با گرد و غبار در کشور...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری