الکترواستاتیکی

نحوه عملکرد ترسیب کننده الکترواستاتیکی (ESP: Electrostatic Precipitator)

از این فناوری می توان برای صنایع حاشیه شهرهاو کاهش الودگی های کربن و گردوغبار انها استفاده نمود. دود و غبار تولید...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری