باکتری

توليد باکتري هاي محرک ريشه زايي در تکثير انواع نهال

بسیاری از تغییرات شیمیایی خاک مرتبط با محرک های رشد گیاه متعلق به گروه های ریزوباکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) هستند....

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری