تثبیت شن

فناوری مالچ پلیمری Tiss M 1160

مالچ پلیمریTiss M 1160با پایه آب سازگار با محیط زیست برای کنترل کانون های بحرانی بیابانی، ماسه های روان و مهار ریزگردها،...

استفاده از مالچ ریگی به جای نفتی در تثبیت شن‌های روان سمنان

رای اولین‌بار در کشور یک طرح به منظور تثبیت شن‌های روان و جلوگیری از گرد و غبار با بهره‌گیری از نظریه پروفسور...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری