تجهیزات هواشناسی

پایش و مقابله با گردوغبارهای سیستان نیازمند تجهیزات هواشناسی است

محسن حیدری روز شنبه در دیدار با مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به اهمیت داده‌های پایه هواشناسی...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری