توقان شن و گرد و غبار

توفان شن برای سومین روز پیاپی راه ارتباطی ۷۳ روستای شهرستان ریگان را مسدود کرد

ریگان تا مرکز استان کرمان ۲۸۵ کیلومتر فاصله دارد که بعد از خوزستان دومین نقطه کانون بحران فرسایش بادی در کشور است....

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری