روسیه

فناوری ایستگاه اتوبوس هوشمند در روسیه جهت تصفیه هوا

Kalam-1 یک ایستگاه اتوبوس چند منظوره طراحی شده توسط شرکت alentech است که از فناوری تصفیه هوا شرکت Tion در آن استفاده...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری