زرگان مالچ

اولین رزین پلیمری تثبیت کننده خاک- زرگان مالچ

زرگان مالچ مایعی شیری رنگ بدون ذرات جامد با قابلیت پاشش بسیار خوب است. این مالچ پلیمری برخلاف مالچ های نفتی نیازی...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری