زیان اقتصادی

مطالعات مربوط به برآورد خسارات ناشی از تعطیلی نیروي کار در اثر طوفان گرد و غبار

براي بررسی آثار اقتصادي تعطیلی نیروي کار در اثر طوفان گرد و غبار در استان‌هاي منتخب، هزینه‌ی فرصت از دست رفته‌ی نیروي...

مطالعات مربوط به براورد زیان هاي گرد و غبار بر بخش کشاورزي

طوفان گرد و غبار باعث کاهش تولید در بخش کشاورزي می­ شود. بر اساس چهار سناریوي تعریف شده، میزان زیانی که کل...

رویکردهای تخمین هزینه ی خسارت ناشی از طوفان های گرد و غبار

طوفان گرد و غبار منجر به وارد شدن خسارت­ و آسیب­ های مستقیم و غیرمستقیم می­شود. سنجش آثار مخرب عوامل طبیعی نظیر...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری