سیستم پایش گرد و غبار

راه اندازی سیستم هشدار طوفان گرد و غبار در بورکینافاسو

بورکینافاسو یک کشور آفریقایی است که در ناحیه انتقال میان صحرای بزرگ آفریقا (Sahara) در شمال و منطقه مرطوب استوایی در جنوب...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری