شرکت دانش بنیان

مشارکت شرکت های دانش بنیان، خلاق، نوآور و بومی محلی در کاهش گرد و غبار، کنترل ماسه های روان، و استفاده صنعتی از مصالح ماسه های روان در استان سیستان و بلوچستان

در بازدید دکتر ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری