شرکت سازه پردازی ایران

اثر تعیین بستر و حریم وساماندهی رودخانه ها، تالاب ها ودریاچه ها و احیاء پهنه های آبی برکاهش ریزگردها- شرکت سازه پردازی ایران

یکی از مهمترین مراکز ایجاد ریزگردها، تالاب ها، دریاچه ها و پهنه های آبی هستند که در اثر کاهش منابع آب وتجاوز...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری