طوفان های گرد و غبار

بررسی عوامل ایجاد و ارائه راهکارهای مقابله با طوفانهای گرد و غبار (با تاکید بر منطقه غرب آسیا)- گزارش سوم

مجری طرح: دکتر علی درویشی بلورانی، عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا و پژوهشکده ژئوانفورماتیک دانشگاه تهران...

مطالعه و بررسی اولیه کانون های فعال گرد و غبار های فراگیر در غرب آسیا (با تاکید بر طوفان های ورودی به ایران) – گزارش اول

مجری طرح: دکتر علی درویشی بلورانی، عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا و پژوهشکده ژئوانفورماتیک دانشگاه تهران...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری