طوفان گردو غبار

رویکردهای تخمین هزینه ی خسارت ناشی از طوفان های گرد و غبار

طوفان گرد و غبار منجر به وارد شدن خسارت­ و آسیب­ های مستقیم و غیرمستقیم می­شود. سنجش آثار مخرب عوامل طبیعی نظیر...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری