فیبر گیاهی

دانشمندان از دانشگاه Chongqing Jiaotong ، موفق به تبدیل شن به خاک با استفاده از نوعی فیبر گیاهی شدند

تبدیل بیابان به ابادی دیگر آرزویی دست نیافتی نیست. Yi Zhijian استاد دانشگاه Chongqing Jiaotong به همراه تیمش، نوعی چسب از فیبر...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری