قطعنامه

قطعنامه مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد در رابطه با طوفان های گرد و غبار

این قطعنامه در واقع یاد آوری قطعنامه ۷۰/۱۹۵ مجمع عمومی سازمان ملل در مورد مبارزه با طوفان شن و گرد و غبار...

پیش نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد مبارزه با طوفانهای گرد و غبار

این قطعنامه تأیید مجدد قطعنامه ۷۰/۱ در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ تحت عنوان ” تبدیل دنیای ما: برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار”، است...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری