مالچ رسی-آهکی

بررسی تاثیر مالچ رسی – آهکی بر تثبیت ماسه های روان

نویسندگان: فاطمه السادات حضیرئی، محمد زارع ارنانی چکیده جابه جایی تپه های ماسه ای از فرآیندهای بحرانی بیابان زایی است. یکی از...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری