مدلسازی

به نقشه در آوردن منشأ طوفان های ریزگرد: کاربرد داده کاوی و مدلسازی ترکیبی

نام مجله: Atmospheric Research انتشارات: Elsevier سال: ۲۰۲۰ نویسندگان: حمید غلامی، علی اکبر محمدی فر،  آدریان کالینز چکیده مدلسازی مکانی منشا طوفان...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری