مرکز ملی خشکسالی

مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران(NDWMC)

  با توجه به اینکه خشکسالی های گسترده ،لطمات زیادی به بدنه اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرد و بر اساس نیاز...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری