نانو رس

کنترل بیابان با استفاده از نانو رس مایع

در این محصول نانو رس مایع از مخلوط طبیعی خاک رس و آب استفاده شده است که درست روی زمین خشک و...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری