نانو مالچ

نانو مالچ طبیعی

سال گذشته در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر محققان یک نوع نانو­مالچ طبیعی را برای نخستین بار در کشور طراحی و...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری