هندیجان

تجربه موفق اجرای طرح پایلوت تثبیت کانونهای تولید گرد و غبار به منظور اجرای نتایج تحقیقات و تجارب اجرا در منطقه هندیجان-استان خوزستان

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری–۱۳۹۶ مجری: فرود شریفی: همکاران حمید داوودی، ضیاءالدین شعاعی، فرزین فدایی، جاوید عاصفی، پرویز یوسف­وند نوع خاک طوفان‌های...

پخش آب در کانون‌های بحرانی برای تثبیت گرد و غبار

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گرد و خاک غیرمنتظره آمد. بهمن ماه سال ۹۵...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری