پهنه بندی مکانی

پهنه‌بندی مکانی تغییرات عناصر موجود در ذرات گرد و غبار حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نویسندگان: پریسا رَوَن، حسام احمدی بیرگانی، آرمین سروشیان مجله فیزیک زمین و فضا -۱۳۹۸ چکیده خشک شدن سطح وسیعی از دریاچه ارومیه...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری