پهنه های ماسه بادی

گزارش کانوهای گرد و غبار و پهنه های ماسه بادی استان خوزستان به تفکیک شهرستان

مجری: علی اژدری ناشر: اداره کل زمین شناسی اهواز- ۱۳۹۶ دانلود گزارش منبع خبر: https://gsi.ir/ahwaz/fa

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری