پژوهشکده حفاظت خاک و ابخیزداری

آیا با مدیریت منابع آبی می توان شدت طوفان‌ها را کاهش داد؟!

عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور با بیان این که طوفان‌های گرد و غبار موضوعی است که که مشکلات...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری