کارگاه

قرارگرفتن نام کارگاه بین المللی ” فناوری های مهار کانون ­های گرد و غبار”، در برنامه اجرایی مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل (CTCN)

محل برگزاری کارگاه: مرکز فناوری های گرد و غبار- ایران منبع خبر: https://www.ctc-n.org/technical-assistance/projects/workshop-sand-and-dust-storms-sds-technologies-control-dust-storms

دوره آموزشی مبارزه با بیابان زایی و تکنولوژی ارزیابی ایمنی زیست محیطی در آسیای میانه و آسیای غربی

Gansu,August 2019 دوره آموزشی مبارزه با بیابان زایی و تکنولوژی ارزیابی ایمنی زیست محیطی در آسیای میانه و آسیای غربی در شهر...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری