کشاورزی

با فرمان وزیر جهاد کشاورزی؛ بهره برداری از ۴۴۸ پروژه بیابان‌زدایی در ۲۲ استان کشور آغاز شد

تهران – ایرنا- ٤٤٨ پروژه مقابله با بیابان‌زایی در سطح ۱۲۷ هزار هکتار به طور همزمان در ۲۲ استان کشور با حضور...

آثار چالش ریزگردها بر توسعه بخش کشاورزی درمناطق غرب و جنوب غربی کشور

تهیه کننده: مهندس سید مسعود حسینی ثابت ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی-وزارت جهاد کشاورزی-۱۳۹۶ دانلود گزارش

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری