کشت بافت

گل های محمدی راه نجات تنفس های به تنگ آمده از گردو غبار

مراکز بیوتکنولوژی، کار کشت بافت گیاهی را انجام می‌دهند و یکی از افتخارات آنها  بهره‌گیری از نهال گل محمدی برای مقابله با...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری