کوبوکی

فناوری های کنترل بیابان در صحرای کوبوکی (شرکت الیون چین)

اقدامات مهندسی “محصور کردن جنوب ، مسدود کردن شمال و برش میانی” محصور کردن در جنوب حاکی از آن است که حاشیه...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری