کویر ابوزیدآباد

مالچ پاشی کویر ابوزیدآباد اصفهان در اردیبهشت ماه

رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از اجرای عملیات مالچ پاشی در ۵۰۰ هکتار از کویر...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری