UNCCD

روز جهانی بیابان‌زایی و خشکسالی ۲۰۲۰

هر ساله روز ۱۷ ژوئیه مراسم روز جهانی «بیابان‌زایی و خشکسالی» از سوی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود. این رویداد در سال...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری