هواشناسی

نصب دومین سامانه پایش گرد و غبار استان در مراوه تپه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترکمن،  به نقل روابط عمومی هواشناسی گلستان، در گردهمایی مدیران دستگاههای اجرایی زیر مجموعه وزارت راه و...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری